4350/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam đón đoàn Đại học nghệ thuật tổng hợp Quảng Tây sang giao lưu, lên lớp master và biểu diễn

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 5 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam đón đoàn Đại học nghệ thuật tổng hợp Quảng Tây, Trung Quốc gồm 13 người sang giao lưu, lên lớp master, biểu diễn tại Học viện.
- Thời gian đón đoàn: 03/01 đến ngày 07/01/2016.
- Thời gian biểu diễn: ngày 05/1/2016 tại Phòng Hòa nhạc, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.
Điều 2. Kinh phí:
- Phía Trung Quốc chi trả toàn bộ kinh phí cho chuyến đi của đoàn giảng viên, sinh viên bao gồm: đi lại hành trình quốc tế, ăn, ở, bảo hiểm, phí visa.
- Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam chi trả lễ tân đón tiếp, tổ chức lên lớp master, biểu diễn giao lưu, phiên dịch, đi lại của nghệ sĩ tại Hà Nội, quà tặng, mời cơm. Kinh phí được trích từ nguồn ngân sách 2016 của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
-Lưu: VT, HTQT, AVH.8.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác