4351/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 4351/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 12 năm 2013 Về việc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh đón nghệ sỹ và tổ chức chương trình “Guitar Saigon Ensemble’’

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Giám Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh đón nghệ sĩ TateKozo (Nhật Bản) và Lê Hoàng Minh (Úc) tham gia biểu diễn trong chương trình “Guitar Saigon Ensemble’’ do giảng viên khoa Guitar của Nhạc viện tổ chức.

Thời gian và địa điểm: 20h00, ngày 14/12/2013 tại Phòng Hòa nhạc, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Kinh phí: Chi phí ăn, ở, đi lại do các nghệ sỹ tự chi trả. Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh chịu phí tổ chức chương trình (trích từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của Nhạc viện).

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, HTQT, VTA .10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác