4354/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 4354/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 11 năm 2012 Về việc phân bổ ngân sách sự nghiệp 2012 thuộc mục tiêu điều tra, sưu tầm và bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể của Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2406/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015;

Căn cứ Quyết định số 512/QĐ-TTg ngày 29 tháng 04 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012; Quyết định số 1222/QĐ-BTC ngày 17 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012;

Xét đề nghị của Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam tại các Công văn số 238/VHNTVN ngày 17 tháng 8 năm 2012 về việc dự kiến phân bổ vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia về Văn hóa năm 2012, số 295/VHNTVN ngày 12 tháng 10 năm 2012 về việc đề nghị đổi tên dự án bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể năm 2012; Công văn số 621/DSVH-PVT ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Cục Di sản văn hóa về việc thỏa thuận 25 dự án CTMTQG bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam 2012;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ tổng số vốn 6.000 triệu đồng (sáu tỷ đồng chẵn) ngân sách sự nghiệp 2012 thuộc mục tiêu điều tra, sưu tầm và bảo tồn di sản văn hoá phi vật thể trong Chương trình mục tiêu quốc gia về Văn hóa cấp về Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam cho các công việc, dự án (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam chịu trách nhiệm xây dựng nội dung cụ thể các dự án tại Điều 1 trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt và tổ chức thực hiện các dự án, thanh quyết toán nguồn kinh phí được cấp theo chế độ kế toán tài chính hiện hành.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Lê Khánh Hải;

-Cục Di sản văn hóa;

-Lưu: VT, KHTC, ĐL (15)..

 

Danh mục các dự án cụ thể thực hiện năm 2012 thuộc mục tiêu điều tra, sưu tầm và bảo tồn di sản văn hoá phi vật thể của Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam

(Ban hành theo Quyết định 4354/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Nội dung

Số tiền

I

Quảng bá các di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận từ năm 2003 đến hết năm 2011

900

II

Tổng mục lục dữ liệu di sản danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Du

300

III

Tổng mục lục dữ liệu di sản danh nhân văn hóa về nhà thờ lớn Nguyễn Đình Chiểu

300

IV

Tuyên truyền, quảng bá, xuất bản về hoạt động văn hóa phi vật thể Việt Nam

500

1

Sưu tầm tư liệu Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

100

2

Làm bản thảo sách bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam (nhân 10 năm công ước của UNESCO 2003)

100

3

Xuất bản tổng hợp Lễ hội cổ truyền các dân tộc Việt Nam

150

4

Xuất bản Lễ hội cổ truyền của người Việt -Cấu trúc và thành tố

100

5

Tuyên truyền

50

V

Các dự án sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể

4.000

1

Lễ hội Đền Độc Bộ, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định (hoàn thành)

300

2

Tổng quan di sản văn hóa phi vật thể người Đàng Hạ trên các đảo thuộc tỉnh Khánh Hòa (hoàn thành)

250

3

Sưu tầm và bảo tồn lễ hội Đền Đông Cuông, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

300

4

Phục hồi, bảo tồn lễ rước vía lúa của người Mường ở Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ

250

5

Bảo tồn lễ hội Kinh Dương Vương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

150

6

Phục dựng, bảo tồn lễ hội thờ Thánh Gióng ở Lệ Chi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

300

7

Sưu tầm các ấn tín sử dụng trong các lễ hội quan trọng ở Bắc Bộ

200

8

Phục dựng lễ hội thờ Hùng Vương thôn Nội, xã Hạ Giáp, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

300

9

Bảo tồn nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Cao Lan ở xã Lục Sơn, tỉnh Bắc Ninh

100

10

Sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể xã Tương Giang, thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh

120

11

Tổng điều tra di sản văn hóa phi vạt thể khu vực Hồ Tây, thành phố Hà Nội

90

12

Lễ hội thờ Bà chúa kho ở đình Giảng Võ, thành phố Hà Nội

80

13

Bảo tồn lễ tục thờ Lỗ Lường ở Hoàn Đỏ, xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

250

14

Bảo tồn và phát huy nghệ thuật Hát Bội trong lễ hội Cầu Ngư của cư dân ven biển tỉnh Bình Định

250

15

Lễ hội làng Đỗ Xá, xã Điền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

80

16

Lễ hội thờ Đông Hải Đại Vương Đoàn Thượng tại xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

80

17

Lễ hội rước cây bông làng Thượng Yên, xã Đồng Thịnh, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

80

18

Nghề đóng thuyền truyền thống ở Thừa Thiên Huế

80

19

Bảo tồn bí quyết phục dựng nhà Rường truyền thống ở Phước Tích, (Phong Điền) tỉnh Thừa Thiên Huế

80

20

Lễ hội kén rể thôn Đường Yên, xã Xuân Nội, huyện Đông Anh, thành phố HÀ Nội

80

21

Lễ cúng thần Brah - nghi lễ cộng đồng của cư dân K’Ho (huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng)

220

22

Nghề gốm làng cậy tại xã Long Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương

100

23

Nghề dệt thổ cấm của cộng đồng người Thái ở bản Co My, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

80

24

Bảo tồn hát ghẹo ở Thanh Yên, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ (giai đoạn 1)

100

25

Nghề làm nón làng Chuông

80

 

TỔNG CỘNG (1+…+v):

6.000

 

(Sáu tỷ đồng chẵn)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác