4354/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 4354/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 12 năm 2013 Về việc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam đón chỉ huy, nghệ sỹ và tổ chức chương trình Hòa nhạc đặt vé trước số 66

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam ;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam phối hợp với Dự án trao đổi âm nhạc Việt Nam-Na Uy (Transposition) mời nhạc trưởng Honna Tetsuji, các nghệ sỹ đến từ Nhật Bản và Vương quốc Na Uy đến tập luyện và tổ chức biểu diễn chương trình Hòa nhạc đặt vé trước số 66.

Thời gian và địa điểm : 20h00, ngày 18 và 19/12/2013 tại Nhà hát Lớn Hà Nội

Điều 2. Kinh phí:

+ Nhà tài trợ chi khách sạn, vé máy bay cho các nghệ sỹ Nhật Bản.

+ Dự án trao đổi âm nhạc Việt Nam-Na Uy trả tiền thù lao, tiền ăn, ở, đi lại cho các nhạc công người Na Uy.
+ Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam chịu chi phí: in ấn, quảng cáo, thuê nhà hát, thù lao cho chỉ huy và các nghệ sỹ Nhật Bản, tiền tập và tiền biểu diễn cho diễn viên dàn nhạc, lễ tân đón tiếp và các chi phí phục vụ chương trình khác theo quy định hiện hành (trích từ nguồn ngân sách do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp cho Dàn nhạc).

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và Giám đốc Ban Quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác