4355/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 4355/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 12 năm 2013 Về việc Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam phối hợp với Đoàn nghệ thuật Múa truyền thống Warabiza, Nhật Bản tổ chức chương trình “Múa hát truyền thống Nhật Bản”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Giám đốc Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam ;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam đón và phối hợp với Đoàn nghệ thuật múa truyền thống Warabiza, Nhật Bản (gồm 33 nghệ sỹ) tổ chức biểu diễn chương trình “Múa hát truyền thống Nhật Bản”tại Việt Nam.

Thời gian và địa điểm :

+ 14h00 và 19h30, ngày 21/12/2013 tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội.

+ 19h00 ngày 26 và 27/12/2013 tại Nhà hát Quân đội phía Nam, số 140 Đường Cộng hòa, P4, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

Điều 2. Kinh phí: Đoàn nghệ thuật Warabiza chịu toàn bộ chi phí cho tổ chức biểu diễn chương trình.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác