4357/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 4357/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 12 năm 2013 Về việc đặt hàng sản xuất phim truyện video “Trên đỉnh núi phía Tây” phục vụ đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa năm 2013

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009 ;

Căn cứ Nghị định số 54/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12 ; Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích ;

Căn cứ Quyết định số 4989/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt giá bình quân sản xuất phim truyện video phục vụ đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa độ dài 90-100 phút ;

Căn cứ Quyết định số 650/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đặt hàng Công ty Cổ phần truyền thông và sản xuất SAA thực hiện sản xuất phim truyện video ‘’Trên đỉnh núi phía Tây’’ (độ dài 90-100 phút) phục vụ đồng bào dân tộc, miền núi, vùng sâu, vùng xa (đợt 2) năm 2013 theo đúng kịch bản phim “Trên đỉnh núi phía Tây” thuộc bản quyền của Công ty Cổ phần truyền thông và sản xuất SAA trình và được Cục Điện ảnh giám định tại văn bản số 761/ĐA-NT ngày 11 tháng 10 năm 2013.

Kinh phí thực hiện sản xuất bộ phim là 435 triệu đồng (theo Quyết định số 4989/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt giá bình quân sản xuất phim truyện video phục vụ đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa độ dài 90-100 phút) từ nguồn kinh phí sự nghiệp nghệ thuật năm 2013 của Cục Điện ảnh.

Điều 2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủy quyền cho Cục Điện ảnh chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục công việc liên quan đến việc đặt hàng sản xuất phim truyện video “ Trên đỉnh núi phía Tây ” theo đúng các quy định hiện hành ; chịu trách nhiệm chỉ đạo sản xuất phim theo đúng nội dung kịch bản, giá bình quân sản xuất phim đã được phê duyệt, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ và đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Giám đốc Công ty Cổ phần truyền thông và sản xuất SAA và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, ĐA.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác