4359/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Đề cương "Đề án Khảo sát, đánh giá hiện trạng và xây dựng cơ chế, giải pháp nhà ở cho Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-BCT của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới;

Căn cứ Công văn sổ 3662VPCP-KGVX ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ về việc cơ chế, giải pháp về nhà ở các nghệ sỹ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài Chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề cương "Đề án khảo sát, đánh giá hiện trạng và xây dựng cơ chế, giải pháp nhà ở cho Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú’’ (đề cương kèm theo)

Điều 2. Giao cho Vụ Kế hoạch, Tài chính thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng Đề án. Vụ Kế hoạch, Tài chính có trách nhiệm phối hợp với các Cơ quan liên quan tổ chức lập Đề án theo quy định hiện hành.

Điều 3. Kinh phí Xây dựng Đề án được lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp văn hóa năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và các Cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhân:

-Như điều 4 ;

-Bộ trưởng (để b/c);

 -Lưu: VT,KHTC.2,TQ22.

 

ĐỀ CƯƠNG

ĐỀ ÁN KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ XÂY DỤNG CƠ CHẾ, GIẢI PHÁP VỀ NHÀ Ở CHO NGHỆ SỸ NHÂN DÂN, NGHỆ SỸ ƯU TÚ.

 

PHẦN I : MỞ ĐẦU

1. Căn cứ xây dựng đề án:

- Nghị quyết số 23/NQ-BCT của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới

- Chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Công văn số 36621VPCP-KGVX ngày 06 tháng 6 năm 2009 về việc cơ chế, giải pháp về nhà ở cho các Nghệ sỹ.

2. Mục đích:

Khảo sát, đánh giá hiện trạng nhà ở của Nghệ sỹ nhân sân (NSND), Nghệ sỹ ưu tú (NSƯT). Phân tích những đặc điểm, nhu cầu của đối tượng về nhà ở và điều kiện sinh sống.

- Nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách bán, cho thuê nhà ở cho đối tượng là NSND, NSƯT làm cơ sở để Nhà nước có những chính sách phù hợp nhằm giảm bớt khó khăn, cải thiện điều kiện sinh sống của các NSND, NSƯT.

3. Kết quả đề án:

- Hệ thống số liệu hiện trạng nhà ở của NSND, NSƯT.

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ bán hoặc cho thuê nhà ở cho đối tượng là NSND, NSƯT.

PHẦN II: KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐIỀU KIỆN NHÀ Ở CỦA ĐỐI TƯỢNG NSND, NSƯT

1. Đối tượng khảo sát:

Đối tượng khảo sát là Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú hiện đang sinh sống tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có khó khăn về nhà ở.

2. Tiêu chí khảo sát đánh giá:

Trên cơ sở mục tiêu khảo sát về điều kiện ở của đối tượng là NSND, NSƯT, xây dựng tiêu chí khảo sát, đánh giá thực trạng điều kiện nhà ở hiện tại, những quyền lợi đã được thụ hưởng từ Nhà nước cho danh hiệu được phong tặng, điều kiện kinh tế của cá nhân hiện tại.

3. Phương pháp khảo sát, đánh giá:

- Thu tập thông tin tổng thể bằng Phiếu điều tra.

- Chuyên gia phân tích, chọn lọc đối tượng.

- Phỏng vấn trực tiếp đối tượng.

4. Tổ chức khảo sát, đánh giá:

- Địa phương tổ chức thu thập thông tin, phân tích chọn lọc đối tượng trên địa bàn.

- Cơ quan chủ trì phối hợp với địa phương Phỏng vấn trực tiếp đối tượng, lập Hồ sơ số liệu.

- Lập báo cáo đánh giá.

5. Chính sách, đãi ngộ về nhà ở hiện hành của Nhà nước đối với NSND, NSƯT:

- Các Văn bản liên quan điều chỉnh về chính sách đối với NSND, NSƯT.

- Chính sách của Nhà nước về nhà ở với NSNĐ, NSƯT.

- Chính sách của TP.Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh đối với NSND, NSƯT.

6. Tổng hợp kết quả:

- Thông tin chung về hiện trạng nhà ở của NSND, NSƯT trên địa bàn TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

- Hệ thống số liệu chi tiết đối tượng trong phạm vi khảo sát.

Đánh giá chi tiết.

PHẦN III: XÂY DỰNG CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT, CÁI THIỆN ĐIỀU KIỆN NHÀ Ở CHO ĐỐI TƯỢNG LÀ NSND, NSƯT

1. Nguyên tắc xây dựng chính sách:

Phù hợp với chính sách của Đảng và Nhà nước với NSND, NSƯT.

- Phù hợp với quy định về nhà ở theo Luật Nhà ở.

- Phù hợp với quy định về xây dựng cơ bản liên quan đến nhà ở.

2. Đối tượng, phạm vi áp dụng:

- NSND, NSƯT trong cả nước.

3. Phân tích, đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ nhà ở cho đối tượng:

Trên cơ sở kết quả khảo sát đánh giá, căn cứ các quy định pháp luật hiện hành có liên quan, phân tích, đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ nhà cho đối tượng.

4. Đề xuất, kiến nghị:

PHẦN IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

-Trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

-Trách nhiệm của Bộ Xây dựng.

-Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

-Trách nhiệm của UBND TP. Hà Nội, UBND) TP. Hồ Chí Minh.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác