4359/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc triển khai hoạt động tuyên truyền trên truyền hình

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình, 

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triển khai hoạt động tuyên truyền trên truyền hình về phòng, chống bạo lực gia đình nhân Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25-11) (kế hoạch kèm theo Quyết định này). 

Điều 2: Giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai hoạt động. 
Kinh phí từ nguồn sự nghiệp Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, GĐ.T.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác