435/BVHTTDL-KHTC

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc đề nghị báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nếp sống văn minh, văn hoá tín ngưỡng

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố

Nhằm tổng kết tình hình thực hiện nếp sống văn minh, văn hoá tín ngưỡng, tôn giáo, trong đó chú trọng đánh giá công tác quản lý, vận động đóng góp, tài trợ và sự dụng các nguồn tiền công đức tại các di tích, cơ sở tín ngưỡng tôn giáo trên phạm vi cả nước thời gian qua, đồng thời để hoàn thiện nội dung Đề án “Tăng cường thực hiện nếp sống văn minh, văn hoá tín ngưỡng, tôn giáo tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố báo cáo tình hình thực hiện nếp sống văn minh, văn hoá tín ngưỡng, tôn giáo tại các di tích lịch sử, văn hoá, các cơ sở tín ngưỡng, tại các cơ sở tôn giáo, tôn giáo tại địa phương theo yêu cầu cụ thể sau đây:

2- Đánh giá thực trạng việc quản lý và sử dụng nguồn công đức tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương, các nguồn thu - chi công đức, các mô hình, biện pháp quản lý nguồn công đức hiện nay đối với từng loại hình di tích, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và vấn đề cần tháo gỡ hiện nay.

3- Giải pháp đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc công khai, minh bạch quản lý và sử dụng các nguồn tiền công đức để phù hợp với từng mô hình, loại hình di tích, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và điều kiện thực tiễn ở địa phương.

Báo cáo gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Kế hoạch, Tài chính) trước ngày 10/03/2012 bằng cả 02 hình thức văn bản và e mail về địa chỉ: nhnguyet79@yahoo.com.vn hoặc liên nh@yahoo.com.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, KHTC, HN.70.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác