4360/BVHTTDL-VP

TL. BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc Tuyên truyền, giáo dục các ngày lễ lớn năm 2010

Kính gửi: Các cơ quan báo chí thuộc Bộ

 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Hướng dẫn số 91-HD/BTGTW về việc Tuyên truyền, giáo dục các Ngày lễ lớn năm 2010 (có kèm theo sau). Để đảm bản công tác tuyên truyền thiết thực, hiệu quả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị:

Các cơ quan báo chí thuộc Bộ chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền; mở các chuyên trang, chuyên mục, thông tin kịp thời các hoạt động kỷ niệm trong năm 2010 đến các tầng lớp nhân dân, góp phần phục vụ các nhiệm vụ chính trị của Ngành và của đất nước theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương ngày 04 tháng 12 năm 2009./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lãnh đạo Bộ (để b/c)

-Lưu: VT, THTT, KA (20)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác