4360/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 4360/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 12 năm 2013 Về việc Xây dựng chương trình nghệ thuật phục vụ Hội nghị Tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ II

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1341/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Hội nghị Tuyên dương Gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ II;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho Cục Nghệ thuật biểu diễn chỉ đạo Nhà hát Ca, Múa Nhạc Việt Nam xây dựng và biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ Hội nghị Tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứ II vào ngày 18 tháng 12 năm 2013 tại Nhà hát lớn Hà Nội.

Điều 2. Kinh phí thực hiện bao gồm: xây dựng chương trình, tập luyện biểu diễn, âm thanh ánh sáng và các chi phí có liên quan, chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Cục Nghệ thuật biểu diễn năm 2013.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Nhà hát Ca, Múa Nhạc Việt Nam Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, NTBD (2), Thg.12.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác