4363/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật trong khuôn khổ “Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Kế hoạch Hợp tác văn hóa nghệ thuật giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Thông tin, Văn hóa Lào giai đoạn 2009-2012;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật thuộc Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì đón đoàn nghệ sĩ CHDCND Lào (35 người) và tổ chức biểu diễn nghệ thuật trong khuôn khổ “Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam”.

Thời gian: từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 12 năm 2010

Địa điểm: tại Nhà hát Lớn Hà Nội và 01 địa điểm ở Phía Bắc.

Điều 2. Kinh phí:

- Phía Lào chịu phí đi lại trên hành trình quốc tế;

- Trung tâm Tổ chức Biểu diễn nghệ thuật đài thọ chi phí: ăn, ở, tặng phẩm cho các thành viên, phương tiện vận chuyển tại Việt Nam, phiên dịch, in ấn tài liệu quảng cáo, lễ tân đón tiếp, chi phí thăm quan, thuê địa điểm và tổ chức biểu diễn, thù lao luyện tập và biểu diễn cho đoàn, thù lao làm ngoài giờ cho cán bộ của Trung tâm Tổ chức Biểu diễn nghệ thuật và các chi phí khác liên quan (từ nguồn ngân sách hoạt động sự nghiệp 2010 của Trung tâm).

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Ban quản lý Nhà hát lớn Hà Nội và Giám đốc Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, HTQT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác