4368/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc thẩm định Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích đình Thạch Lỗi, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 559/SVHTTĐL- TĐCT ngày 24/8/2011 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương về việc thỏa thuận Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích đình Thạch Lỗi, xã Thạch Lỗi, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Cơ bản thống nhất với nội dung Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích đình Thạch Lỗi, bao gồm các hạng mục: Tu bổ Tiền tế, Đại bái; tôn tạo sân vườn, ao đình, tường rào phía sau; xây dựng Nhà vệ sinh và hạ tầng kỹ thuật. Cục Di sản văn hóa lưu ý một số vấn đề sau:

- Về tổng thể: Cần làm rõ giải pháp tôn tạo ao đình. Việc mở rộng, cải tạo mặt đường phía trước đình phải đảm bảo bảo tồn nguyên trạng Nghi môn hiện có. Không thay đổi cao độ sân và nền các công trình vì sẽ làm ảnh hưởng đến Nghi môn và Hậu cung mới được tu bổ.

- Đối với việc tu bổ Tiền tế và Đại bái: Do hồ sơ đề xuất thay mới nhiều cấu kiện (trong đó có các cột, câu đầu, hệ xà, kẻ, bẩy... có giá trị nghệ thuật), cho nên trong giai đoạn triển khai thiết kế bản vẽ thi công cần bổ sung đánh giá hiện trạng chi tiết (kèm theo ảnh cấu kiện) và tổng hợp các dạng hư hỏng cấu kiện để xác định giải pháp tu bổ phù hợp.

- Hồ sơ cần bổ sung cơ sở khoa học phục hồi Tả vu, Hữu vu và hệ vách Đại bái. Trong trường hợp có đủ cơ sở phục hồi Tả vu, Hữu vu thì cần điều chỉnh hình thức vì kèo cho phù hợp với công năng sử dụng (chỉ nên làm dạng hai hàng chân, trốn cột để tiết kiệm không gian).

Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương tổ chức báo cáo nhân dân địa phương về Dự án để tạo sự đồng thuận, sau đó chỉ đạo các cơ quan liên quan bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trước khi phê duyệt. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Di sản văn hóa thẩm định thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục của dự án./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, DSVH (03), NMK.07.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác