4369/ BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 4369/ BVHTTDL-DSVH, ngày 10 tháng 12 năm 2012 Về việc thỏa thuận phương án khảo sát, thăm dò và phương án khai quật, trục vớt xác tàu gỗ chìm trên sông Lô thuộc địa phận xã An Khang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang

Phúc đáp Công văn số 648/VHTTDL-DSVH ngày 26 tháng 10 năm 2012 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang đề nghị thỏa thuận phương án khảo sát, thăm dò và phương án khai quật, trục vớt xác tàu gỗ chìm trên sông Lô thuộc địa phận xã An Khang, thành phố Tuyên Quang (kèm theo hồ sơ). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Cơ bản thống nhất với nội dung phương án khảo sát, thăm dò và phương án khai quật, trục vớt xác tàu gỗ chìm trên sông Lô thuộc địa phận xã An Khang do Xí nghiệp tư nhân Hoa Nam lập. Tuy nhiên, để bảo đảm tính pháp lý và khoa học, Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Th thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang b sung, chỉnh sửa một số nội dung sau:

1. Về căn cứ pháp lý: bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ, thăm dò, khai quật, như: Luật sửa đi, b sung một số điều của Luật di sản văn hóa; Nghị đinh số 86/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ di sản văn hóa dưới nước; Nghị đinh số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa; Thông tư Liên tịch số 104/2007/TTLT/BTC- BVHTTDL ngày 30 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn một số nội dung chi, mức chi cho công tác thăm dò, khai quật khảo c từ nguồn ngân sách Nhà nước; Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ và các văn bản khác liên quan.

2. Về nội dung của phương án khảo sát, thăm dò và phương án trục vớt, khai quật, cần b sung một số nội dung sau: tài liệu lịch sử, ảnh hiện trạng; những quy định về thăm dò, khai quật khảo cổ; phương án bảo vệ hiện trường, di vật, di tích phát hiện được trong quá trình khảo sát, thăm dò và trục vớt khai quật; phương án bảo quản và phát huy giá trị di tích, di vật...

Trong quá trình tiến thành khảo sát, thăm dò và trục vớt, khai quật, Sở Văn hóa, Th thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang phi hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh làm các thủ tục đúng với các bước theo quy định của Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành tại Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 và Nghị đnh số 86/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ di sản văn hóa dưới nước.

Về khảo sát, thăm dò và khai quật, trục vớt tàu gỗ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang phải làm đầy đủ hồ sơ xin phép theo quy định.

Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo cơ quan chuyên môn b sung, chỉnh sửa phương án khảo sát, thăm dò và phương án khai quật, trục vớt xác tàu gỗ chìm trên sông Lô, trình y ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án và trin khai các bước tiếp theo quy định của pháp luật hiện hành./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng;

- TT Đặng Thị Bích Liên;

- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác