4369/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật Tu bổ, tôn tạo di tích đình Xuân Đỗ Hạ, quận Long Biên, Hà Nội.

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2043/VHTTDL- BQLDT ngày 20/10 /2011 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội về việc Tu bổ, tôn tạo di tích đình Xuân Đỗ Hạ, phường Cự Khối, quận Long Biên.

Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo kinh tế kỹ thuật Tu bổ, tôn tạo di tích đình Xuân Đỗ Hạ, bao gồm các hạng mục: Tu bổ Đại đình, Hậu cung, Tả vu, Hữu vu, Nghi môn, Bình phong; xây dựng Nhà để kiệu, khu phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau;

- Về tổng thể: Không lấp ao phía sau đình.

- Đối với việc tu bổ Đại đình, Hậu cung: Hồ sơ đề xuất thay thế nhiều cấu kiện gốc (gồm: cột, câu đầu, bẩy và cấu kiện liên quan khác) nhưng chưa có đánh giá hiện trạng chi tiết, do đó cần bổ sung các giải pháp kỹ thuật tu bổ căn cứ theo hiện trạng, đảm bảo nguyên tắc bảo tồn tối đa yếu tố gốc cấu thành di tích. Sở cần chỉ đạo Chủ đầu tư thành lập Hội đồng phân loại, đánh giá cấu kiện ngay sau khi hạ giải công trình nhằm lựa chọn, tái sử dụng tối đa các cấu kiện gốc của di tích, các cấu kiện có chạm khắc bị mục rỗng cần áp dụng phương pháp thay cốt, ốp mang.

- Đối với Nhà để kiệu: Cần thuyết minh về sự cần thiết phải xây dựng hạng mục này; chỉ làm kết cấu 02 hàng chân và không ngăn phòng đầu hồi để sử dụng tối đa không gian mặt bằng của công trình.

- Cần tu bổ nguyên trạng Nghi môn, Bình phong hiện có và điều chỉnh vì kèo Tả vu, Hữu vu theo hình thức vì kèo các nếp nhà hai bên Đại đình.

Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo những lưu ý trên đây trước khi phê duyệt và chuyên 01 bộ hồ sơ đã phê duyệt về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để theo dõi.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-UBND quận Long Biên;

-Lưu: VT, DSVH (03), NMK.08.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác