4369/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc xây dựng Dự án Tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống cơ sở vui chơi giải trí cho trẻ em ở các cấp (Giai đoạn 2011 - 2015)

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 961/QĐ-TTG ngày 03 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển dịch vụ giai đoạn 2009 - 2011;

Căn cứ công văn số 7093/VPCP - KGVX ngày 06 tháng 10 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ về việc giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Tài chính, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh nghiên cứu, bổ sung vào dự thảo Chương trình Mục tiêu quốc gia về Văn hóa giai đoạn 2011 - 2015 nội dung "Tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống cơ sở vui chơi, giải trí cho trẻ em ở các cấp";

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Văn hóa cơ sở làm chủ nhiệm mục tiêu của dự án, chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện xây dựng dự án tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống cơ sở vui chơi giải trí cho trẻ em ở các cấp giai đoạn 2011 - 2015".

Điều 2. Kinh phí thực hiện trích trong kinh phí hoạt động sự nghiệp của Cục Văn hóa cơ sở.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

- Lãnh đạo Bộ (để b/c);

-Lưu: VT, VHCS, TH (10);

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác