4369/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thành lập Ban Tổ chức lớp tập huấn Bồi dưỡng kiến thức quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ cán bộ thư viện cấp huyện khu vực miền núi phía Bắc

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NЬ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3148/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Về việc phân bổ ngân sách sự nghiệp của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá năm 2012 cho lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ thư viện cấp tỉnh, huyện và cơ sở;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức lớp tập huấn Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ thư viện cấp huyện khu vực miền núi phía Bắc tổ chức tại Bắc Kạn từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 1

năm 2012 gồm các ông (bà) (có tên trong danh sách kèm theo).

Ban Tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 2. Ban Tổ chức chịu trách nhiệm triển khai lớp tập huấn theo kế hoạch được phê duyệt.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở, Vụ trưởng Vụ Thư viện và các ông (bà) có tên trong   danh sách kèm theo tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, TV

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác