436/BVHTTDL-KHTC

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc mời viết tham luận Hội thảo

Kính gửi:

Nhằm đánh giá tình hình thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa tín ngưỡng, tôn giáo, trong đó chú trọng đánh giá công tác quản lý, vận động đóng góp, tài trợ và sử dụng các nguồn tiền công đức tại các di tích, sở tín ngưỡng, tôn giáo trên phạm vi cả nước thời gian qua; đồng thời để hoàn thiện nội dung Đề án "Tăng cường thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa tín ngưỡng, tôn giáo tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức Hội thảo toàn quốc tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 3 và tháng 4/2012 với nội dung sau:

- Tên Hội thảo: "Tăng cường thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa tín ngưỡng, tôn giáo tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và quản lý tiền công đức - Thực trạng và giải pháp".

- Thành phần tham gia Hội thảo: gồm đại diện các Cục, Vụ, Viện, cơ quan thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, đại diện các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trên cả nước, một số Ban Quản lý đi tích thuộc các tỉnh, thành phố, các chuyên gia nghiên cứu, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ban Tôn giáo Chính phủ và một số Bộ, ngành, cơ quan có liên quan.

Để Hội thảo đạt kết quả chất lượng, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị 01 đại diện lãnh đạo của quy cơ quan viết tham luận tham gia Hội thảo trên. Nội dung tập trung vào những vấn đề cụ thể như sau:

1- Đánh giá khái quát tình hình thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa tín ngưỡng, tôn giáo thời gian qua tại di tích do quý Cơ quan quản lý.

2- Đánh giá thực trạng việc quản lý và sử dựng nguồn công đức tại di tích, các nguồn thu -chỉ công đức, mô hình, biện pháp quản lý, nguồn công đức hiện nay…;những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và vấn đề cần tháo gỡ hiện nay.

3- Giải pháp đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc công khai minh bạch quản lý và sử dụng các nguồn tiền công đức để phù hợp với mô hình, loại hình di tích do quý cơ quan quản lý hiện nay và điều kiện thực tiễn ở địa phương.

Sau khi nhận được công văn này, kính đề nghị quý Cơ quan liên hệ với ban tổ chức để thông báo tên cán bộ viết tham luận theo địa chỉ liên hệ dưới đây:

- Vụ Kế hoạch, Tài chính Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, 51 Ngô Quyền, Hà Nội.

- Điện thoại: 04-39437205/0903259924 (chị Nguyễn Hồng Liên), hoặc 0935291979 (chị Nguyễn Hồng Nguyệt) .

Bài tham luận xin gìn về Ban tổ chức trước ngày 10/3/2012 bằng 02 hình thức văn bản và e mail về địa chỉ:

nhnguyett79@yahoo.com. vn hoặc liên nh@yahoo. Com

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm hợp tác của quý Cơ quan./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, KHTC, HN.15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác