4374/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 4374/BVHTTDL-DSVH ngày 28 tháng 11 năm 2013 Về việc Thẩm định Dự án Cải tạo nâng cấp hạ tầng cơ sở Hang Sửng Sốt trên Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Kính gửi: Ban quản lý Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 717/BQLVHL-DA ngày 04/11/2013 của Ban quản lý Vịnh Hạ Long đề nghị thẩm định, thỏa thuận Dự án Cải tạo nâng cấp hạ tầng cơ sở Hang Sửng Sốt Vịnh Hạ Long, (kèm theo hồ sơ). Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thẩm định Dự án Cải tạo nâng cấp hạ tầng cơ sở Hang Sửng Sốt trên Vịnh Hạ Long, bao gồm các nội dung: Cải tạo nâng cấp khu vực đón khách thay 2 phao nổi cập tàu, bảo trì cầu dẫn, cải tạo sân, nhà điều hành, nhà chờ hướng dẫn, lan can, sàn gỗ, nhà vệ sinh; Cải tạo nâng cấp khu vực trả khách lối xuống, lan can, cầu dẫn, sàn gỗ, nhà vệ sinh, chòi nghỉ chân và bán hàng lưu niệm); Cải tạo nâng cấp khu vực trong hang (sửa chữa đường, bậc đi và hệ thống chiếu sáng); nâng cấp bến tàu. Tuy nhiên Ban Quản lý Vịnh Hạ Long cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Tại vị trí đổi hướng của lối xuống (vị trí C2): Cần nghiên cứu giải pháp giao thông vừa đảm bảo an toàn, mỹ quan, vừa hạn chế tác động đến khối đã tự nhiên hiện có.

- Đối với các công trình phụ trợ (như nhà chờ hướng dẫn, nhà vệ sinh): Nghiên cứu sử dụng vật liệu, màu sắc hài hòa, thân thiện môi trường và không nên đắp giả núi đá.

Hồ sơ cần bổ sung các căn cứ pháp lý về di sản văn hóa.

Đề nghị Ban quản lý Vịnh Hạ Long chỉ đạo các cơ quan liên quan lưu ý những vấn đề trên đây để hoàn thiện hồ sơ và triển khai các bước tiếp theo quy định hiện hành./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Sở VHTTDL, Quảng Ninh;

-Lưu: VT, DSVH, NMK.08.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác