4374/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 4374/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2013 Phê duyệt Kế hoạch hoàn thiện cơ chế, chính sách trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Công văn số 776/UBVHGDTTN13 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội ngày 21 tháng 5 năm 2013 kiến nghị sau phiên giải trình của Chính phủ về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoàn thiện cơ chế, chính sách trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn nhằm thực hiện kiến nghị tại Công văn số 776/UBVHGDTTN13 ngày 21 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

Điều 2. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn là đầu mối theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện theo đúng tiến độ và tổng hợp báo cáo Bộ trưởng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban Tuyên giáo Trung ương (để b/c);

-UBVHGDTNTN& NĐ của Quốc Hội (để b/c);

-Các Phó Thủ tướng (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

-Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, NTBD, MT (30).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác