4375/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 4375/BVHTTDL-DSVH ngày 28 tháng 11 năm 2013 Về việc thỏa thuận chủ trương lập DA bảo quản, tu bổ các di tích, đền, chùa Hòa Liễu, đình Đại Trà và chùa Trà Phương, thành phố Hải Phòng

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Phúc đáp Công văn số 7666/UBND-VH ngày 17 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đề nghị cho chủ trương lập hồ sơ Dự án tu bổ, tôn tạo các di tích thuộc huyện Kiến Thụy: đền, chùa Hòa Liễu (Thiên Phúc tự), xã Thuận Thiên; đình Đại Trà, xã Đông Phương và chùa Trà Phương, xã Thụy Hương. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến:

1. Về chủ trương: Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về lập Hồ sơ Dự án bảo quản, tu bổ các di tích, gồm: đền, chùa Hòa Liễu, đình Đại Trà và chùa Trà Phương để bảo tồn và phát huy giá trị bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.

2. Về hồ sơ Dự án: Phải tuân theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh và Thông tư số 18/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ,  phục hồi di tích.

Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chủ trương lập Hồ sơ Dự án bảo quản, tu bổ các di tích, gồm: đền, chùa Hòa Liễu, (Thiên Phúc tự), đình Đại Trà và chùa Trà Phương để Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng biết, chỉ đọa triển khai thự hiện thoe quy định./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Sở VHTTDL, TP Hải Phòng;

-Lưu: VT, DSVH, LQV.08.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác