4375/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Phê duyệt kế hoạch tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 12 cho các nhà giáo thuộc các cơ sở đào tạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010;

Căn cứ Thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 2 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú;
Căn cứ Kế hoạch số 1060/KH-BVHTTDL ngày 10 tháng 4 năm 2012 về triển khai công tác xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 12 năm 2012;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức Lễ trao tặng Danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 12 cho các nhà giáo thuộc các cơ sở đào tạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và giao Vụ Thi đua-Khen thưởng chủ trì thực hiện Kế hoạch.

Điều 2. Kinh phí tổ chức Lễ trao tặng trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp tại Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và các tập thể có tên trong Kế hoạch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TĐ-KT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác