4376/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 4376/BVHTTDL-DSVH ngày 28 tháng 11 năm 2013 Về việc thỏa thuận chủ trương lập BCKTKT phục hồi nhà Tả mạc di tích đền Vân Luông, tỉnh Phú Thọ

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

 

Phúc đáp Công văn số 4316/UBND-XV5 ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị thỏa thuận chủ trương lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật phục hồi nhà Tả mạc di tích đền Vân Luông, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến:

1. Về chủ trương: Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật phục hồi nhà Tả mạc di tích đền Vân Luông bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.

2. Về tổ chức thực hiện:

2.1. Theo báo cáo tại Công văn số 4316/UBND-VX5, mặt bằng kiến trúc di tích đền Vân Luông có cổng đền, nền móng nhà Tả mạc, nhưng trong lý lịch, bản vẽ kiến trúc của hồ sơ xếp hạng di tích quốc gia không thể hiện nền móng nhà Tả mạc. Do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với cơ quan chuyên môn tiến hành thăm dò, khai quật khu vực dự kiến phục hồi nhà Tả mạc, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức xin ý kiến của nhân dân để có đủ cơ sở khoa học phục vụ cho việc lập hồ sơ phục hồi Tả mạc.

2.2. Nội dung của hồ sơ phải tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh và Thông tư số 18/TT-BVHTTDL

ngày 28 tháng 9 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ,  phục hồi di tích.

Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chủ trương lập Báo cáo kinh tế -kỹ thuật phục hồi nhà Tả mạc di tích đền Vân Luông để Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ biết, chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Sở VHTTDL, tỉnh Phú Thọ;

-Lưu: VT, DSVH, LQV.09.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác