4378/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 4378/BVHTTDL-DSVH ngày 28 tháng 11 năm 2013 Về việc thỏa thuận chủ trương lập Báo cáo KTKT tu bổ di tích đình Thạch Khoán, tỉnh Phú Thọ

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

 

Phúc đáp Công văn số 4323/UBND-XV5 ngày 22 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị cho chủ trương lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ di tích đình Thạch Khoán, xã Thạch Khoán, huyện Thanh Sơn. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến:

1. Về chủ trương: Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật tu bổ di tích đình Thạch Khoán để bảo tồn và phát huy giá trị, gồm các hạng mục: tu bổ cổng đình và nhà tả mạc; xây dựng lầu hóa vàng và tường bao quanh di tích.

2. Về hồ sơ: Phải tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh và Thông tư số 18/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ,  phục hồi di tích.

Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chủ trương lập Báo cáo kinh tế -kỹ thuật tu bổ di tích đình Thạch Khoán Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ biết, chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Sở VHTTDL, tỉnh Phú Thọ;

-Lưu: VT, DSVH, LQV.09.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác