4378/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ di tích đình Yên Dục, TP Hà Nội

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
 
Phúc đáp Công văn số 8788/UBND-VX ngày 13 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ di tích đình Yên Dục thuộc xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc lập dự án tu bố di tích đình Yên Dục để bảo tồn và phát huy giá trị bằng nguồn ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn xã hội hóa khác đế thực hiện dự án. Nội dung dự án cần được Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch thỏa thuận trước khi cấp có thấm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bố di tích đình Yên Dục./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL TP Hà Nội;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác