4378/QĐ-BVHTTDL

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc giao nhiệm vụ lập Đề án "Bảo tồn giá trị di sản văn hóa phi vật thể thế giới Không gian văn hóa cồng chiêng"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội;

Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam tại Tờ trình số 339/TTR-VVHNTVN ngày 03 tháng 12 năm 2010 về việc xin phê duyệt chủ trương xây dựng Đề án "Bảo tồn giá trị di sản văn hóa phi vật thể thế giới Không gian văn hóa cồng chiêng";

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam thực hiện nhiệm vụ lập Đề án "Bảo tồn giá trị di sản văn hóa phi vật thể thế giới Không gian văn hóa cồng chiêng’’ (sau đây gọi tắt là Đề án) để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thời gian hoàn thành trình Bộ: ngày 31 tháng 3 năm 2011.

- Kinh phí thực hiện: từ nguồn sự nghiệp kinh tế giao về Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam năm 2010.

Điều 2. Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam có nhiệm vụ:

- Chủ trì thực hiện việc lập Đề án, đảm bảo đúng mục tiêu, nội dung và tiến độ theo yêu cầu.

- Trình Bộ thẩm định và phê duyệt đề cương, dự toán của Đề án theo đúng các chế độ quy định hiện hành của Nhà nước.

- Báo cáo thường kỳ (03 tháng) về kết quả thực hiện nhiệm vụ để Bộ tổ chức nghiệm thu theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, (để b/c);

- Thứ trưởng Lê Khánh Hải;

-Lưu: VT, KHTC, ĐL. 20.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác