4379/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương và thẩm định Báo cáo KTKT xây dựng di tích lịch sử Địa điểm chiến thắng An Lão, huyện An Lão, tỉnh Bình Định

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 57/TTr-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc thỏa thuận chủ trương và thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình di tích lịch sử Địa điểm chiến thắng An Lão, xã An Tân, huyện An Lão, tỉnh Bình Định. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
1. Về chủ trương: thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Địa điểm chiến thắng An Lão, xã An Tân, huyện An Lão để bảo tồn và phát huy giá trị.
2. Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật nói trên gồm các hạng mục: san nền, xây dựng sân nền + bồn hoa, nhà che bia, bia ghi danh liệt sĩ và mái    kè. Bộ Văn hóa, Thể thao và bu lịch lưu ý một số vấn đề sau:
- Mục cơ sở pháp lý cần bổ sung Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.
- Bổ sung ảnh màu chụp hiện trạng di tích.
- Nghiên cứu xây dựng nội dung Bia ghi danh liệt sỹ cần cô đọng, súc tích để tăng thêm sự trang trọng cho di tích.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định chỉ đạo cơ quan chức năng bố sung, hoàn thiện Báo cáo kinh tế kỹ thuật, sau đó triển khai các bước tiếp theo theo đúng các quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Bình định;
- Lưu: VT, DSVH, NAD.9.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác