4380/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập DA bảo quản, tu bố di tích Thành Hoàng cố miếu (chùa Minh), tỉnh Bạc Liêu

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu

Phúc đáp Tờ trình số 195/TTr-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đề nghị thỏa thuận chủ trương lập dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích Thành Hoàng cổ miếu (chùa Minh) thuộc phường 3, thành phố Bạc Liêu, về việc này, Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch có ý kiến như sau:
1. Về chủ trương: Di tích Hoàng Thành cố miếu (chùa Minh) đang bị xuống cấp cần phải được bảo quản, tu bố. Vì vậy, Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc lập dự án bảo quản, tu bổ di tích Hoàng Thành cổ miếu (chùa Minh) để bảo tồn và phát huy giá trị của di tích.
2. Về hồ sơ: Việc lập, trình duyệt và tổ chức thực hiện phải tuân theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định thấm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu xem xét chủ động cân đối bằng nguồn ngân sách địa phương và huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện dự án.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thỏa thuận chủ trương lập dự án bảo quản, tu bố di tích Hoàng Thành cố miếu (chùa Minh)./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Bạc Liêu;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác