4380/BVHTTDL-VHCS

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 4380/BVHTTDL-VHCS, ngày 10 tháng 12 năm 2012 Về việc tuyên truyền cổ động kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không"

Kính gửi: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Kế hoạch số 138/KH-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2012 của Ban Tổ chức cấp Nhà nước về phân công tổ chức triển khai các hoạt động kỷ niệm 40 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không", Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuyển Bộ tranh cổ động kỷ niệm 40 năm Chiến thăng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không (12/1972 - 12/2012) đã được Ban Tổ chức cấp Nhà nước phê duyệt (gồm 10 mẫu tranh, 01 mẫu logo) tại đĩa CD gửi kèm theo.

Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố báo cáo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố để kịp thời triển khai tuyên truyền tại cơ sở bằng nguồn kinh phí tự bảo đảm đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2010 theo yêu cầu của Ban Tổ chức./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng;

- Thường trực BTC cấp Nhà nước (Bộ QP);

- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

- TTVH, TT TTTL cấp tỉnh;

- Lưu: VT VHCS (02) HT. 150

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác