4380/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức hoạt động văn hoá tại Trung tâm Văn hoá Việt Nam, Pháp

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp phối hợp với các đối tác liên quan tại Pháp tổ chức 03 hoạt động sau đây:

1/ Triển lãm "Tranh và Điêu khắc" của 02 hoạ sĩ Việt kiều Duy Nga và Trọng Tránh.

Thời gian từ 18/12/2010 đến 25/01/2011.

2/ Triển lãm "Ngày Tết và các dân tộc thiểu số Việt Nam" trưng bày 60 bức ảnh của tác giả Gérard Domise về sinh hoạt của các dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc Việt Nam và Ngày Tết cổ truyền Việt Nam.

Thời gian từ ngày 29/01/2011 đến ngày 02/3/2011.

3/ Chương trình nghệ thuật tiếng hát thiếu nhi Việt Nam" do thiếu nhi Việt kiều biểu diễn.

Thời gian: ngày 29/0/120/1.

Địa điểm: Trụ sở Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Paris, Pháp.

Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp chịu trách nhiệm về nội dung các hoạt động kể trên.

Điều 2. Về kinh phí:

Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp chi tiền dàn dựng, trưng bày triển lãm, trang trí, in ấn ảnh và pa-nô, áp-phích quảng cáo, giấy mời, bảo vệ, tổ chức lễ khai mạc, chuẩn bị và tổ chức các chương trình nghệ thuật từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Trung tâm năm 2010 đã được Bộ cấp.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp và các cơ quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, HTM.6.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác