4381/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập Báo cáo KTKT tu bố hạng mục Nhà thờ Tổ của di tích chùa Vích, tỉnh Thanh Hóa

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
 
Phúc đáp Công văn số 10301/UBND-VX ngày 28 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đề nghị thỏa thuận chủ trương lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ hạng mục Nhà thờ Tổ của di tích chùa Vích, xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
1. Về chủ trương: Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng lại hạng mục Nhà thờ Tổ của di tích chùa Vích đế bảo tồn và phát huy giá trị của di tích.
2. Về tổ chức thực hiện: Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật phải tuân theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa xem xét chủ động cân đối bằng nguồn ngân sách địa phường và huy động xã hội hóa đế thực hiện việc xây dựng lại hạng mục Nhà thờ Tố của di tích chùa Vích theo quy định.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thỏa thuận chủ trương lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng lại hạng mục Nhà thờ Tổ của di tích chùa Vích./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- SVHTTDL tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác