4381/BVHTTDL-KHCNMT

TLBT, VTVKHCN&MT Lê Đức Chương Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 4381/BVHTTDL-KHCNMT ngày 10 tháng 12 năm 2012 Về việc tiếp nhận và sử dụng ấn phẩm tuyên truyền bảo vệ môi trường năm 2012

Kính gửi: - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Phòng/Trung tâm Văn hóa - Thông tin huyện.

(Thuộc các tỉnh miền núi, vùng bãi ngang, ven bin và hải đảo)

Năm 2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai nhiệm vụ “Tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường và tài nguyên du lịch ở vùng dân tộc thiu số, vùng bãi ngang ven bin và hải đảo”, nhằm tuyên truyền, ph biến pháp luật về bảo vệ môi trường, khai thác, sử dụng tiết kiệm tài nguyên nước, hiệu quả; vệ sinh môi trường trong làng bản, khu/đim du lịch; bảo vệ rừng, tài nguyên biển và hải đảo với 6 loại ấn phẩm, cấp cho 497 Trung tâm Văn hóa/Phòng Văn hóa Thông tin huyện, để làm tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền tại 7.922 xã phường/thị trấn vùng đồng bào dân tộc thiu số, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.

Để phát huy hiệu quả ấn phẩm ở cơ sở, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch yêu cầu các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh chỉ đạo Phòng/Trung tâm Văn hóa Thông tin huyện thuộc địa bàn được cấp mỗi xã phường/thị trấn cấp 1 bản/1 dấu ấn phẩm và hướng dẫn thực hiện việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng ấn/phẩm theo đúng nội dung yêu cầu như sau:

- Giao cho đội thông tin lưu động huyện 01 bộ đ phục vụ công tác tuyên truyền lưu động trên địa bàn; số ấn phấm còn lại căn cứ địa hình, số xã/phường/thị trấn thuộc địa bàn quản lý lập danh sách, cấp phát đến UBND xã/ phường/thị trấn.

- Hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ văn hóa xã thực hiện quản lý, t chức luân chuyn ấn phấm đến các đim đọc, phòng đọc tại các Thư viện xã, Nhà văn hóa phường/xã/ thôn/ bản, điểm Bưu điện văn hóa xã; điểm, khu du lịch (nếu có) đ phục vụ nhân dân và khách du lịch; căn cứ nội dung ấn phm được cấp và điều kiện cụ thể ở cơ sở có thể biên tập thành bản tin đọc trên loa phát thanh phường/xã, hoặc t chức các cuộc thi tìm hiu về môi trường nhân ngày môi trường thế giới hàng năm (5/6). Tuyên truyền vận động và tạo mọi điều kiện để người dân trên địa bàn có th đến đọc ấn phẩm một cách thuận lợi.

- Thu thập tng hợp tin, bài ý kiến nhận xét, góp ý của độc giả về nội dung, hình, thức n phm đã có và cn có; đề xuất hình thức, biện pháp quản lý, phối hợp chỉ đạo t chức phát huy hiệu quả ấn phẩm phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương có chất lượng trong công tác bảo vệ môi trường.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phòng/ Trung tâm Văn hóa-Thông tin huyện kịp thời chỉ đạo triển khai chương trình đến các địa bàn có nội dung nêu trên.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, kiến nghị, đề xuất đề nghị Phòng/Trung tâm Văn hóa-Thông tin huyện, tng hợp báo cáo lên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của tỉnh tập hợp báo cáo về Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch qua Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường số 51 phố Ngô Quyền quận Hoàn Kiếm Hà Nội để kịp thời điu chỉnh./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- TT Đặng Thị Bích Liên (để b/c);

- Lưu: VT, KHCNMT, NHC.500.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác