4382/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ di tích chùa Ngọc Phúc, TP Hà Nội

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
 
Phúc đáp Công văn số 8434/ƯBND-VX ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị thỏa thuận chủ trương lập dụ- án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Ngọc Phúc thuộc xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc lập dự án tu bố di tích chùa Ngọc Phúc đế bảo tồn và phát huy giá trị bằng nguồn ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn xã hội hóa khác để thực hiện dự án. Nội dung dự án cần được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận trước khi cấp có thấm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ di tích chùa Ngọc Phúc./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL TP Hà Nội;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác