4382/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Chương trình nghệ thuật đêm tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc qua 10 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (2000 - 2010)

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (2000 - 2010), tại Công văn số 2005/VPCP-TCCV, ngày 24 tháng 3 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Kế hoạch số 4478/KH-BCĐ ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá về Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (2000 - 2010);

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam tổ chức Chương trình nghệ thuật đêm tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc qua 10 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (2000 - 2010) tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt - Xô, thành phố Hà Nội.

Thời gian : Dự kiến cuối tháng 2/2011.

Điều 2. Kinh phí thực hiện trích trong kinh phí tổ chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết 10 năm phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (2000 - 2010) của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c);

-Lưu: VT, VHCS (03), Tất Hảo (10);

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác