4383/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v xin chủ trương xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý, bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới ở Việt Nam

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ
 
Căn cứ khoản 1 Điều 55 Luật di sản văn hóa năm 2001, được sửa đổi, bổ sung năm 2009 (sau đây gọi là Luật di sản văn hóa), khoản 2 Điều 14 và Điều 59 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự kiến chương trình xây dựng “Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý, bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới ở Việt Nam” (sau đây gọi là Nghị định), như sau:
1. Về sự cần thiết ban hành văn bản
Hiện nay, Việt Nam đã có 08 Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới được UNESCO công nhận, trong đó có 05 Di sản Văn hóa (Quần thể Di tích cố đô Huế Khu Phố cổ Hội An, Khu Di tích Mỹ Sơn, Khu Trung tâm Hoàng thành Thành Thăng Long-Hà Nội, Thành Nhà Hồ), 02 Di sản Thiên nhiên (Vịnh Hạ Long, Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng) và 01 Di sản hỗn hợp giữa Văn hóa và Thiên nhiên (Quần thể danh thắng Tràng An).
Trong những năm qua, các Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới được UNESCO công nhận đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh, thành phố có Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới nói riêng, cả nước nói chung. Tuy nhiên, trên thực tế, việc quản lý các khu Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới ở Việt Nam còn bộc lộ một số hạn chế như: Quy định về quản lý, bảo vệ, bảo tồn, phát huy giá trị di sản còn thiếu và chưa đồng bộ; cơ chế, chính sách quản lý, khai thác di sản thế giới chưa hoàn thiện. Mặc dù Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã quy định về nhiệm vụ, chức năng của các cơ quan này, song còn chưa cụ thể, chung chung. Vì vậy, việc ban hành các quy định nhăm quản lý, bảo vệ các khu Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới ở Việt Nam, trong đó có những nội dung phân công trách nhiệm, thẩm quyền, sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương liên quan là thực sự cần thiết.
2. Về hình thức văn bản
Căn cứ đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 3345/BVHTTDL-DSVH ngày 25/9/2014, Bộ Tư pháp đa có Công văn so 4260/BTP-PLHSHC ngày 09/10/2014 thống nhất về sự cần thiết phải ban hành các quy định nhằm quản lý, bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam và thống nhất về hình thức văn bản như sau: “Điều 55 Luật di sản văn hóa năm 2001 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) đã quy định: “Chính phủ quy định cụ thể trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc phối hợp với Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch để thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về di sản văn hóa. Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ và phương theo phân cấp của Chính phủ. Vì vậy, theo Bộ Tư pháp, với những nội dung quy định để quản lý, bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới; trách nhiệm, thẩm quyền, sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương liên quan trong việc bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam, hình thức văn bản nên quy định dưới dạng Nghị định”.
3. Về nội dung, chính sách cơ bản của văn bản
Nội dung chính của Nghị định sẽ góp phần cụ thể hóa:
- Nội dung quản lý nhà nước về di sản văn hóa quy định tại Điều 54 Luật di sản văn hóa;
- Nội dung quản lý, bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới quy định tại Hướng dẫn thực hiện Công ước về Bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới mà Việt Nam phê chuẩn tham gia từ năm 1987;
- Quy định tại Điều 55 Luật di sản văn hóa về trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các Ban, Bộ, ngành, địa phương liên quan trong việc quản lý, bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới.
Chính sách cơ bản của Nghị định là nhằm tăng cường công tác bảo vệ các giá trị nổi bật toàn cầu của các Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới thông qua việc cụ thể hóa các quy định pháp luật hiện hành, tăng cường công tác đầu tư tu bố, tôn tạo các khu Di sản Thế giới, nâng cao năng lực của các Ban/Trung tâm quản lý di sản thế giới.
4. Đánh giá tác động sơ bộ của văn bản
Nếu Nghị định được ban hành sẽ góp phần quan trọng vào việc:
- Xác định vai trò, nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan, đơn vị liên quan, tạo sự đồng bộ trong công tác quản lý, bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới  ở Việt Nam;
- Làm cơ sở cho việc kiện toàn được bộ máy quản lý, bảo vệ, phát huy di sản thế giới trong những năm tới nhằm đảm bảo bảo vệ bền vững Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới gắn với phát triến du lịch bền vững;
- Đưa ra cơ chế, chính sách hỗ trợ công tác bảo tồn, phát huy Di sản Văn hóa
và Thiên nhiên Thế giới.
5. Thời điểm trình văn bản: Dự kiến vào Quý IV/2015.
Để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật hiện hành, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Văn phòng Chính phủ xem xét, đưa việc xây dựng “Nghị định quy định về quản lý, bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới ở Việt Nam” vào chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2015./.
 
Nơi nhận:
- Như trên (kèm cv 4260/BTP-PLHSHC);
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (đế b/c);
- Bộ Tư pháp;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Vụ Khoa giáo Văn hóa - VPCP;
- Vụ: Pháp chế, Tổ chức cán bộ,
- Văn phòng Bộ; Cục HTQT;
-Lưu VT, DSVH, NVC.20.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác