4383/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo “Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ - 2012”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 131/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 4 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, Liên chi Hội Sân khấu đồng bằng sông Cửu Long tổ chức “Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ - 2012” vào trung tuần tháng 11 năm 2012 tại thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo “Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ - 2012” tại tỉnh Vĩnh Long, gồm:

1. Ông Vương Duy Biên - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Trưởng ban.

2. Ông Nguyễn Văn Thanh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long - Ủy viên.

3. Ông Lê Tiến Thọ - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam - Ủy viên.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo việc tổ chức “Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ - 2012” tại tỉnh Vĩnh Long thành công.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo lấy từ nguồn kinh phí tổ chức Liên hoan thuộc kinh phí sự nghiệp năm 2012 của Cục Nghệ thuật biểu diễn theo quy định hiện hành. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và những người có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng, 
- Lưu: VT, NTBD

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác