4384/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập Dự án "Tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống cơ sở vui chơi, giải trí cho trẻ em ở các cấp giai đoạn 2011-2015"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Công văn số 7093/VPCP-KGVX ngày 06 tháng 10 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ về việc nghiên cứu, bổ sung nội dung về vui chơi, giải trí cho trẻ em và Dự thảo Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Soạn thảo Dự án "Tăng cường đầu tư xây dựng phát triển hệ thống cơ sở đi chơi, giải trí cho trẻ em ở các cấp giai đoạn 2011- 2015" gồm:

1. Ông Trần Minh Chính - Phó Cục trưởng phụ trách Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban,

2. Ông Nguyễn Hồng Sơn - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban;

3. Ông Hoàng Văn Tiến - Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thành viên;

4. Ông Trần Văn Sỹ - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên,

5. Ông Phạm Ngọc Phương - Phó Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em - Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành viên;

6. Ông Trần Quốc Phương - Phó Vụ trưởng Vụ Lao động, văn hóa, xã hội - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên;

7. Ông Nguyễn Trường Giang - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp - Bộ Tài chính, Thành viên;

8. Ông Nguyễn Phú Trường - Phó Trưởng ban Công tác Thiếu nhi - Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Thành viên;

9. Ông Vương Duy Bảo - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành viên;

10. Ông Nguyễn Hữu Giới - Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành viên;

11. Ông Lê Ngọc Minh,  Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành viên;

12. Ông Nguyễn Đăng Chương - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành viên;

13. Ông Nguyễn Gia Lâm - Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành viên;

14. Ông Hoa Hữu Vân - Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành viên;

15. Bà Lê Hồng Diệp Chi - Phó Vụ trưởng Vụ Thể dục Thể thao quần chúng Tổng cục Thể dục Thể thao - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành viên.

Điều 2. Thành lập Tổ Biên tập Dự án tăng cường đần tư xây dựng, phát triển hệ thống cơ sở vui chơi, giải trí cho trẻ em ở các cấp giai đoạn 2011- 2015" gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Liên - Chánh Văn phòng Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổ trưởng;

2. Bà Trần Thị Bích Huyền - Kế toán trưởng Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổ phó;

3. Bà Vũ Phạm Thanh Hương - Phó Chánh Văn phòng Cục Văn hóa cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổ phó;

4. Bà Phạm Thị Hải Hà - Phó Trưởng phòng Phát triển và Tham gia của trẻ em, Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thành viên;

5. Bà Vũ Thị Là - Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên;

6. Ông Nguyễn Tiến Triệu - Chuyên viên Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em - Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành viên;

7. Ông Đặng Xuân Khu - Chuyên viên Vụ lao động, văn hóa, xã hội - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên;

8. Bà Nguyên Thị Mai Hương - Chuyên viên Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp - Bộ Tài chính, Thành viên;

9. Ông Trần Văn Tuấn - Chuyên viên Ban công tác Thiếu nhi - Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Thành viên;

10. Ông Lê Hồng Phong - Chuyên viên Vụ Kế hoạch, Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành viên;

11. Ông Phạm Tuấn Linh - Chuyên viên Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành viên;

12. Bà Phạm Thị Quỳnh Lan - Chuyên viên Vụ Thư viện - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành viên;

13. Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Chuyên viên Cục Điện ảnh - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành viên;

14. Ông Lê Mình Tuấn - Chuyên viên Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành viên;

15. Ông Trần Mạnh Hùng - Chuyên viên Vụ Văn hóa dân tộc - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành viên;

16. Ông Lê Đỗ Anh - Chuyên viên Vụ Gia đình - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành viên,

17. Ông Trần Đức Thọ - Trưởng phòng Thể thao cho mọi người, Vụ Thể thao quần chúng - Tổng cục Thể dục Thể thao - Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch, Thành viên.

Điều 3. Kinh phí xây dựng Dự án trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2010 của Cục Văn hóa cơ sở,

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở và các ông, bà có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Lưu: VT, VHCS, PTL, (50).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác