4385/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Nguyễn Ngọc Thiện; Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Phê duyệt kịch bản Chương trình nghệ thuật "Tỏa sáng một miền di sản” tại Lễ Bế mạc năm du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 4043/QĐ-BVHTTDL ngày 210 tháng 11 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, chỉ đạo Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam thực hiện dàn dựng và biểu diễn chương trình nghệ thuật tại Lễ Bế mạc năm du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này kịch bản Chương trình nghệ thuật "Tỏa sáng một miền di sản" phục vụ Lễ Bế mạc năm du lịch quốc gia 2015 vào 20h00 ngay 26 tháng 12 năm 2015 tại Quảng trường Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Điều 2. Trong quá trình dàn dựng, tác giả kịch bản, đơn vị dàn dựng có trách nhiệm chỉnh sửa theo sự góp ý của Ban Tổ chức, đảm bảo Chương trình được thành công.
Điều 3. Kinh phí thực hiện trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2015 của Cục Nghệ thuật biểu diễn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này./.

 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
-TT Nguyễn Ngọc Thiện;
-TT Vương Duy Biên;
-Lưu: VT, NTBD (2), Thg.20.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác