4390/BVHTTDL –DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận BCKTKT tu bổ di tích đình Tân Hưng, tỉnh Cà Mau

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1575/SVHTTDL-DT ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau đề nghị thỏa thuận Báo cáo kinh tế-kỹ thuật tu bổ di tích đình Tân Hưng, xã Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau (kèm theo hồ sơ Báo cáo kinh tế-kỹ thuật). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận nội dung Báo cáo kinh tế-kỹ thuật tu bổ di tích đình Tân Hưng, bao gồm các hạng mục: xây dựng mới tường rào 3 mặt, bổ sung cây xanh và lắp đặt hệ thống đường ống tưới nước toàn khu. Tuy nhiên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý: Hệ thống cây xanh cần lựa chọn những loại cây bản địa, truyền thống phù hợp với cảnh quan di tích.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau hoàn thiện Báo cáo và triển khai các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác