4392/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập DA bảo quản, tu bổ và tôn tạo di tích chùa Thánh Chúa, TPHà Nội

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 7126/UBND- vx ngày 12 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị thỏa thuận chủ trương lập hồ sơ tu bổ, tôn tạo di tích chùa Thánh Chúa, phường Dịch Vọng Hậu, quận cầu Giấy. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến:
Thỏa thuận chủ trương lập hồ sơ bảo quản, tu bổ và tôn tạo hạng mục nhà Tổ, hai nhà Mau, nhà Tứ Ân (nhà Vong), khu vệ sinh, nhà bếp và hạ tầng kỹ thuật của di tích chùa Thánh Chúa để bảo tồn và phát huy giá trị di tích bằng nguồn kinh phí của địa phương và nguồn xã hội hóa.
Căn cứ nội dung bảo quản, tu bổ và tôn tạo di tích, đề nghị ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lập dự án bảo quản, tu bổ và tôn tạo di tích chùa Thánh Chúa theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ, trình Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch thẩm định.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thỏa thuận chủ trương lập dự án bảo quản, tu bổ và tôn tạo di tích chùa Thánh Chúa./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
-Sở VHTT TP Hà Nội;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác