4392/BVHTTDL-NTBD

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu 2015”.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng
 
Ngày 03 tháng 10 năm 2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 8724/UBND-VX ghi ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị xem xét, cấp phép cho Công ty Kim Lợi Media tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam toàn cầu 2015” tại thành phố Đà Nẵng, sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Hiện nay một số doanh nghiệp do người Việt Nam định cư tại nước ngoài có tổ chức một số cuộc thi Hoa hậu như “Hoa hậu Việt Nam Thế giới”, “Hoa hậu Việt Nam quốc tế”..., trong đó có cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam toàn cầu” do Công ty Kim Lợi Media (Có trụ sở: 14331 Euclid Street, Suite 207, Garden Grove, CA 92843, USA) tổ chức. Tuy nhiên có nhiều thông tin phản ánh các hoạt động này ở nước ngoài được tổ chức thiếu chặt chẽ, trao giải tràn lan, không minh bạch..., có những thí sinh đạt giải thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, không phù hợp với truyền thống văn hóa Việt Nam. Vì vậy việc đưa sự kiện trên về tổ chức tại Việt Nam tại thời điểm này là chưa phù hợp.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao đổi để Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng được biết và phối hợp./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
-  Cục Nghệ thuật biểu diễn;
- Thanh tra Bộ VHTTDL;
- Lưu: VT, NTBD(l), PTA(09).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác