4394/QĐ-BVHTTDL

BT. Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 4394/QĐ-BVHTTDL, ngày 12 tháng 11 năm 2012 Về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu Chương trình 1 "Nghiên cứu triển khai, ứng dụng những yếu tố chủ yếu tác động đến thế lực, tầm vóc người Việt Nam"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chỉnh phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030;

Căn cứ Quyết định số 1896/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Điều phối Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030,

Xét đề nghị của Giám đốc Văn phòng Ban Điều phối Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 -2030,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Hội đồng nghiệm thu Chương trình 1 "Nghiên cứu triển khai, ứng dựng những yếu tố chủ yếu tác động đến thể lực, tầm vóc người Việt Nam" (sau đây gọi tắt là Chương trình l), gồm các thành viên có tên dưới đây:

1. Ông Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Chủ tịch Hội đồng.

2. PGS.TS. Lâm Quang Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao - Phó Chủ tịch Hội đồng.

3. PGS.TS. Vũ Chung Thủy, Trưởng Khoa Y sinh, Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh - Thư ký Hội đồng.

4. GS.TS. Nguyễn Công Khẩn, Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế - Phản biện 1.

5. GS.TS. Lê Quý Phượng, Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục thể thao Tp Hồ Chí Minh - Phản biện 2.

6. GS.TS. Lưu Quang Hiệp, Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh - Ủy viên.

7. PGS. Đào Thị Ngọc Diễn, Hội Dinh dưỡng Việt Nam - Ủy viên.

8. TS. Lê Đức Chương, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên.

9. TS. Phan Hồng Minh, Nguyên phó Vụ trưởng Vụ Thể thao Thành tích cao, Tổng cục Thể dục thể thao - Ủy viên.

Điều 2. Hội đồng có trách nhiệm giúp Bộ trưởng, Trưởng Ban Điều phối đánh giá kết quả xây dựng Chương trình theo đúng qui định hiện hành.

Điều 3. Giám đốc Văn phòng Ban Điều phối, Ban Chủ nhiệm Chương trình 1 và các thành viên Hội đông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Lưu: VT, VPBĐP, H (25)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác