4395/BVHTTDL- KHTC

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc thực hiện các dự án điều tra, sưu tầm và bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể thuộc nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2009 giao cho Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam

Kính gửi: Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam

 

Ngày 17 tháng 12 năm 2009, Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam đã có Công văn số 371/VVHNTVN về việc đề nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cho phép kéo dài thời gian thực hiện các dự án điều tra, sưu tầm và bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể thuộc nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2009 giao cho Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam. Về vấn đề này, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với việc kéo dài thời gian thực hiện các dự án điều tra, sưu tầm và bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể thuộc nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2009 giao cho Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam đến năm 2010.

2. Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam chủ động làm việc với các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện tốt và thanh quyết toán theo đúng chế độ tài chính hiện hành đối với các dự án điều tra, sưu tầm và bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể đã được giao tại Quyết định số 4518/QĐ-BVHTTDL ngày 8 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch để Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Trần Chiến Thắng;

-Lưu: VT, KHTC (3). ĐL (11)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác