4397/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đón đoàn chuyên gia Nhật Bản

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 20 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đón đoàn 09 chuyên gia Nhật Bản của Dàn nhạc Jazz trẻ Châu Á sang tuyển sinh tại Học viện Âm nhạc và biểu diễn giao lưu.
Thời gian: từ ngày 01 đến ngày 05 tháng 02 năm 2015.
Điều 2. Về kinh phí:
- Phía Nhật Bản chịu chi phí gồm: vé máy bay trên hành trình quốc tế, bảo hiểm, lương chuyên gia, ăn, ở, phí tuyển chọn và biểu diễn giao lưu tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
- Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chịu các chi phi gồm: lễ tân đón tiếp, quà tặng, mời cơm, đi lại cho đoàn trong thời gian ở Việt Nam và các chi phí liên quan khác (trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2015 của Học Viện).
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Thủ trưởng các đon vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, HTQT. LMĐ.6.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác