4399/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 4399/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 12 năm 2013 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Vị trí và chức năng

Văn phòng Bộ là tổ chức thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng tổng hợp, xử lí thông tin và tuyên truyền giới thiệu các hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; điều phối và tổng hợp tình hình hoạt động giữa các tổ chức, đơn vị văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch theo chương trình, kế hoạch công tác của Bộ; đảm bảo các điều kiện và phương tiện làm việc của cơ quan Bộ.

Văn phòng Bộ có con dấu riêng, có tài khoản tại Kho bác Nhà Nước.

Điều 2: Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Bộ trưởng chương trình, kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, 6 tháng và năm của Bộ.

2. Trình Bộ trưởng các dự án, đề án, văn bản quy phạm pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

3. Theo dõi, đôn đốc các tổ chức, đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ hàng năm; chương trình, kế hoạch công tác của Bộ; báo cáo định kỳ và đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ của Bộ; tổng hợp tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Bộ; ban hành thông báo, biên bản các hội nghị, cuộc họp của lãnh đạo Bộ. Sắp xếp chương trình làm việc của lãnh đạo Bộ; thực hiện chức năng thư ký, tổng hợp, giúp việc lãnh đạo Bộ.

4. Tham mưu giúp lãnh đạo Bộ công tác điều hành các hoạt động của Bộ; tổ chức phối hợp công tác giữa các tổ chức, đơn vị trực thuộc Bộ; thực hiện quy chế phối hợp công tác với các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ.

5. Là đầu mối liên hệ, giao dịch với các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân ngoài Bộ; thực hiện và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế làm việc của Bộ.

6.  Quản lý, thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ của Bộ; kiểm tra thể thức và thủ tục ban hành văn bản của Bộ, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ, bảo đảm việc ban hành các văn bản của Bộ đúng thể thức và thủ tục quy định; tiếp nhận, chuyển giao, luân chuyển công văn đến, đi và quản lý việc sử dụng con dấu của Bộ, Văn phòng Bộ; in ấn, đánh máy tài liệu phục vụ công tác của Bộ, quản lý công tác lưu trữ hồ sơ tài liệu của cơ quan Bộ; hướng dẫn công tác nghiệp vụ hành chính, văn thư, lưu trữ đối với các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ; phát triển, bảo quản vốn tài liệu thư viện phục vụ độc giả khối cơ quan Bộ.

7. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

8. Thực hiện nhiệm vụ Người phát ngôn của Bộ; tham mưu giúp Bộ trưởng công tác quản lý đơn vị báo chí của Bộ; đầu mối cung cấp, tiếp nhận thông tin đối với đơn vị báo chí, phương tiện thong tin đại chúng, tổ chức, cá nhân về các hoạt động liên quan đến ngành văn hóa, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật và quy chế của Bộ; tổ chức hoặc phối hợp tổ chức thong tin, tuyên truyền các hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo chỉ đạo của Bộ trưởng; tổng hợp tình hình hoạt động tuyên truyền của các báo, tạp chí và ấn phẩm khác của các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ; giúp Bộ trưởng tổ chức các cuộc họp báo; thực hiện việc điểm báo các vấn đề liên quan đến văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ.

9.  Quản lý, hướng dẫn, kiểm tra và hỗ trợ thong tin, xúc tiến xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng.

10. Tiếp nhận hồ sơ, đề nghị Bộ trưởng công nhận hoặc trình cấp có thẩm quyền công nhận ngày truyền thống, ngày kỷ niệm và ngày hưởng ứng của Việt Nam; chủ trì, phối hợp với các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ, các địa phương tổ chức các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn theo quy định của pháp luật.

11. Thực hiện chương trình cải cách hành chính trong lĩnh vực thuộc chức năng nhiệm vụ của Văn phòng. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin, văn phòng điện tử phục vụ hoạt động điều hành và quản lý hành chính tại cơ quan Bộ.

12. Quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật, tài sản; đảm bảo phương tiện, điều kiện làm việc phục vụ chung cho các hoạt động của cơ quan Bộ và công tác quản trị nội bộ; quản lý xe ô tô phục vụ công tác của cơ quan Bộ.

13. Chủ trì, phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, cuộc họp của Bộ; các buổi làm việc, tiếp khách của lãnh đạo Bộ; thực hiện công việc lễ tân, khánh tiết, hậu cần phục vụ các đoàn công tác của cơ quan Bộ theo phân công.

14. Chủ trì quản lý và thực hiện công tác bảo vệ phòng chống bão lụt, phòng, chống cháy, nổ, an toàn vệ sinh lao động tại cơ quan Bộ; công tác an ninh quốc phòng của Bộ; đảm bảo an toàn, an ninh, cảnh quan môi trường cơ quan Bộ và các khu vực do Văn phòng của Bộ quản lý; thực hiện nội quy làm việc của cơ quan Bộ; chăm sóc sức khỏe của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khối cơ quan Bộ.

15. Quản lý kinh phí hoạt động và đảm bảo các điều kiện về tài chính cho các hoạt động của cơ quan Bộ thụ hưởng ngân sách từ Văn phòng Bộ; quản lý và làm chủ đầu tư các dự án xây dựng cơ bản hoặc dự án sửa chữa, cải tạo thuộc khối cơ quan Bộ hoặc được Bộ trưởng giao.

16. Tổ chức hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ăn phòng Bộ; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao và các nguồn thu khác theo quý định của pháp luật.

17. Thực  hiện hợp tác quốc tế theo kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

18. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, hồ sơ tài liệu; thực hiện chính sách, chế dộ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng.

19. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1.     Chánh Văn phòng Bộ và các Phó Chánh Văn phòng Bộ.

2.     Các phòng:

a)     Phòng Tổng hợp, Tuyên truyền;

b)    Phòng Quản lý xuất nhập văn hóa phẩm;

c)     Phòng Lưu trữ, Thư  viện;

d)    Phòng Hành chính, Tổ chức;

e)     Phòng Tài vụ, Kế toán;

f)     Phòng Quản trị;

g)    Phòng Bảo vệ, Y tế;

h)     Đội xe.

3.     Tổ chức trực thuộc:

a)     Trung tâm Dịch vụ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

b)    Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại thành phố Đà Nẵng.

Chánh Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Văn phòng Bộ; có trách nhiệm bố trí, sắp xếp công chức, viên chức và người lao động theo cơ cấu chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ cho các phòng, đội và tổ chức trực thuộc; xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng và các tổ chức trực thuộc.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ và Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

-Như điều 5;

-Bộ trưởng, các Thứ trưởng;

-Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;

-Lưu: VT, Vụ TCCB, Hồ sơ nội vụ (100).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác