43/TTR-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Tờ trình Số 43/TTr-BVHTTDL ngày 21 tháng 02 năm 2013 Về việc Phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Italia về hợp tác trong lĩnh vực du lịch

Kính gửi: Chính phủ

Được sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ, ngày 12/12/2009. Đồng chí Phạm Gia Khiêm, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã thay mặt Chính phủ Việt Nam ký với bà Michela Vittoria Brambilla, Bộ trưởng Bộ Du lịch Italia văn bản Hiệp định Hợp tác Du lịch giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Italia.

Về ký kết Hiệp định nói trên là cơ sở pháp lý để Việt Nam và Italia tăng cường hợp tác trong lĩnh vực du lịch, góp phần nâng cao quan hệ hợp tác song phương.

1. Về sự cần thiết phê duyệt Hiệp định:

Việc phê duyệt “Hiệp định hợp tác du lịch giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Italia’’ là cần thiết nhằm thực hiện theo Luật Ký kết, Gia nhập và Thực hiện điều ước quốc tế năm 2005.

2. Giới thiệu về Hiệp định:

Hiệp định có tên gọi đầy đủ là “ Hiệp định hợp tác du lịch giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Italia” bao gồm 9 điều, trong đó tăng cường giao lưu, hợp tác du lịch giữa hai quốc gia, trong đó khuyến khích và tạo điều kiện công dân nước mình và nước thứ ba đi du lịch tới Việt Nam và Italia, hỗ trợ các công ty du lịch hoạt động kinh doanh, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực xúc tiến quảng bá du lịch, trao đổi thông tin, kinh nghiệm liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động kinh doanh du lịch, tăng cường hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch.

Hiệp định có giá trị trong 5 năm và sẽ được mặc nhiên gia hạn trong 5 năm tiếp theo. Các nội dung của Hiệp định phù hợp với Hiến pháp, Pháp luật của Việt Nam và không có điều khoản nào trái với các quy định trong các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam đã tham gia hoặc là thành viên.

3. Về tác động của Hiệp định đối với Việt Nam:

Việc thực hiện nội dung của Hiệp định thể hiện sự quan tâm của Chính phủ hai nước đối với những đề xuất, sáng kiến nhằm thúc đẩy hơn nữa kết quả hợp tác trên lĩnh vực du lịch, góp phần tăng cường giao lưu, trao đổi, tình hữu nghị hai bên và hiểu biết lẫn nhau giữa hai quốc gia, hai dân tộc.

4. Về việc áp dụng:

Sau khi có hiệu lực, Hiệp định có thể áp dụng trực tiếp, toàn bộ mà không đặt ra yêu cầu sửa đổi, bổ sung hay ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật trong nước để thực hiện Hiệp định.

5. Về thời điểm phê duyệt:

Thực hiện Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế, để Hiệp định chính thức có hiệu lực, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Chính phủ Phê duyệt “Hiệp định hợp tác du lịch giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Italia’’

6. Kiến nghị:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng báo cáo và đề nghị Chính phủ:

- Phê duyệt “Hiệp định hợp tác du lịch giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Italia về hợp tác trong lĩnh vực du lịch’’,

- Giao Bộ Ngoại gia làm thủ tục thông báo với phía Italia về việc các thủ tục pháp lý trong nước đã hoàn tất để Hiệp định chính thức có hiệu lực./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

- Bộ Ngoại giao;

- Bộ Tư pháp;

-Lưu: VT, HTQT, TQA.6.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác