4401/ QĐ-BVHTTD

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Đón đoàn và tổ chức chương trình Cuộc thi tiếng hát Hữu nghị Việt-Trung 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 5 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biếu diễn và Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Nghệ thuật Quân Đội, Đài phát thanh Nhân dân Quảng Tây, Trung Quốc tổ chức Cuộc thi “Tiếng hát Iiữu nghị Việt-Trung 2015” và đón đoàn giám khảo, thí sinh Trung Quốc sang Việt Nam tham dự hoạt động.
Thời gian trung kết: 19g45’ ngày 28 tháng 12 năm 2015.
Địa điểm: Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, 08 Huỳnh Thúc Kháng, Ba Đình, Hà Nội. .
Điều 2. Kinh phí: Đài phát thanh Nhân dân Quảng Tây chi trả toàn bộ chi phí liên quan.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (đế b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT, AVH.9.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác