4402/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v Đón đoàn Bảo tàng tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đối, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa và Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam đón Đoàn Bảo tàng tỉnh Vân Nam, Trung Quốc gồm 06 người sang Việt Nam để chuẩn bị cho cuộc trưng bày về Văn hóa Đông Sơn Việt Nam tại Bảo tàng tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.
Thời gian: từ ngày 04 tháng 01 đến ngày 10 tháng 01 năm 2016.
Điu 2. Bảo tàng Lịch sử quốc gia chịu chi phí phiên dịch, lễ tân đón tiếp, chi phí ăn, ở và phương tiện đi lại tại Việt Nam, kinh phí trên được trích từ nguồn không thường xuyên 2016 của Bộ cấp cho Bảo tàng.
- Bảo tàng tỉnh Vân Nam, Trung Quốc chịu chi phí hành trình quốc tế.
Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 3347/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Điều 4: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, HTQT, AVH.10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác