4402/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức chương trình hòa nhạc trống Nhật Bản

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biếu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Nhà hát Tuổi trẻ phối họp với Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam đón đoàn nghệ sỹ Bati - Holic Nhật Bản (07 người) tới Việt Nam tổ chức chương trình hòa nhạc trống trong khuôn khố các hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai nước trong năm 2015, thời gian từ ngày 07 đến ngày 10 tháng 01 năm 2015.
Địa điểm: tại Hà Nội và Thanh Hóa.
Điều 2. Kinh phí:
-Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam chịu mọi chi phí liên quan đến tổ chức biểu diễn và đón đoàn.
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa chịu chi phí hỗ trợ địa điểm, thiết bị âm thanh ánh sáng, công tác tổ chức cho các chương trình tại Thanh Hóa.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT. LNTN.9.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác