4403/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc Cục Điện ảnh chiếu phim quốc tế trong khuôn khổ Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 16

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Điện ảnh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Cục Điện ảnh tổ chức chiếu phim của các nước Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Nga, Phần Lan và Lào trong khuôn khổ Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 16 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian: từ ngày 8 đến 12 tháng 12 năm 2009

Điều 2. Về kinh phí:

Mọi chi phí tổ chức duyệt và chiếu phim trích trong kinh phí hoạt động của Liên hoan phim do Cục Điện ảnh quản lý.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Điện ảnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo);

- Lưu: VT, Cục HTQT (1), THV.7.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác